Algemene Voorwaarden Gas2go

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden verstaan onder “de klant” iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere goederen en/of diensten van Gas2Go afneemt en/of werkzaamheden aan Gas2Go opdraagt, dan wel aan wie Gas2Go ter zake van een en/of ander aanbiedingen doet, en/of met wie hiertoe enige overeenkomst wordt gesloten. Onder “cilinders” wordt verstaan verpakkingsmateriaal, zoals flessen, cilinders, palletpakketten of pallets, dan wel andere middelen voor het vervoeren en/of opslaan van gassen die eigendom zijn en blijven van Gas2Go Onder “artikelen” wordt verstaan verkochte en/of te koop aangeboden producten welke door Gas2Go in haar assortiment gevoerd worden en/of te koop worden aangeboden. Onder “gas” wordt verstaan propaan, butaan, koolstofdioxide, distikstofmonoxide of mengsels hiervan, dan wel andere producten zoals verkocht of te koop aangeboden door Gas2Go..

Artikel 2 Prijzen en betaling

2.1 De met de klant overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, exclusief vracht dan wel vervoerskosten voor levering, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Alle prijsopgaven door Gas2Go geschieden onder voorbehoud van prijswijziging. De door Gas2Go opgegeven prijzen zijn mede gebaseerd op het geschat jaarverbruik van de klant, het niveau van de bedrijfskosten van Gas2Go en de marktsituatie. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een van bovengenoemde factoren een wijziging ondergaat, dan is Gas2Go gerechtigd de prijzen tussentijds hieraan aan te passen.
2.3 Betaling van aan Gas2Go verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
2.4 Indien betaling niet of niet–volledig heeft plaatsgevonden binnen de in het vorige lid genoemde termijn, is de klant van rechtswege in verzuim en is Gas2Go zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd, naast de op de factuur vermelde incassotoeslag, de klant een vertragingsrente van 5% per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling. Gas2Go blijft bovendien gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten en proceskosten in rekening te brengen.
2.5 Gas2Go behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of in het vervolg contante betaling bij aflevering te verlangen, indien de klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tot betaling aan Gas2Go.
2.6 Gas2Go is gerechtigd de bedragen die zij van klant zal hebben te vorderen of aan klant zal zijn verschuldigd, te verrekenen met bedragen, die zij of enige andere onderneming, vallende onder hetzelfde concern, uit welke hoofde ook, te eniger tijd aan klant zal zijn verschuldigd of van klant zal hebben te vorderen.

Artikel 3 Levering

3.1 De levering geschiedt door afname van de klant in het magazijn van Gas2Go, tenzij anders overeengekomen. De klant kan geen beroep meer doen op een gebrek in een door Gas2Go geleverde cilinder, dan wel het gas, als de klant Gas2Go daarvan niet schriftelijk kennis heeft gegeven binnen 48 uur nadat Gas2Go heeft geleverd. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant om het geleverde binnen 48 uur te inspecteren. De klant kan na het verstrijken van deze 48 uur tevens geen beroep meer doen op een onjuist factuurbedrag of een onjuiste hoeveelheid gekochte cilinders dan wel gas. De administratie van Gas2Go, mogelijk bestaande uit door de klant ondertekende afleveringsbonnen en/of bevestiging via elektronische communicatie zoals Whatsapp, is doorslaggevend met betrekking tot de bepaling van de hoeveelheid door de klant van Gas2Go afgenomen cilinders dan wel gas, alsmede de hoeveelheid aan Gas2Go toebehorende verkochte cilinders dan wel gas, die de klant onder zich heeft, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs. Totdat de klant de volledige met Gas2Go overeengekomen prijs heeft betaald, krachtens blijven enige geleverde of te leveren producten eigendom van Gas2Go De klant is bevoegd de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud verkochte goederen in zijn eigen bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verbruiken, maar blijft te alle tijden verantwoordelijk voor betaling aan Gas2Go.
3.2 Een door Gas2Go opgegeven of met Gas2Go overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij anders overeengekomen, hetgeen betekent dat bij niet–tijdige levering Gas2Go formeel in gebreke dient te worden gesteld waarbij Gas2Go een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
3.3 Resterende gassen in door Gas2Go van de klant retour ontvangen emballage worden niet vergoed.
3.4 De klant is gehouden zich ervan te vergewissen dat de afgeleverde of af te leveren gassen en/of artikelen geschikt zijn voor het doel waarvoor hij deze wenst te gebruiken.

Artikel 4 Cilinders en gassen

4.1 De cilinders waarin de gassen worden geleverd blijven te alle tijden eigendom van Gas2Go en worden aan de klant geleverd om de gassen te kunnen (door)verkopen aan diens klanten. Gas2Go werkt uitdrukkelijk niet met een waarborgsom of statiegeld, omdat service en kwaliteit op deze manier niet gewaarborgd kan worden. Het is de klant niet toegestaan aan Gas2Go toebehorende cilinders te verkopen, te vervreemden of te bezwaren, en het is de klant slechts toegestaan de cilinders aan diens klanten in gebruik te geven. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de klant terstond een direct opeisbare boete van EUR 12.500 onverlet de mogelijkheid van Gas2Go om volledige schadevergoeding te vorderen, bestaande uit de omzet die de klant heeft gemaakt met de overtreding van dit artikel.
4.2 Het door de klant (laten) (her)vullen van cilinders is zonder schriftelijke toestemming van Gas2Go niet toegestaan.
4.3 Indien een door de klant aan Gas2Go voor hervulling aangeboden cilinder naar de mening van Gas2Go niet (meer) geschikt is voor gebruik, staat het Gas2Go vrij om hervulling van de cilinder te weigeren. Eventuele reparatiekosten ten aanzien van de cilinders komen ter rekening van de klant.
4.4 De klant is na levering te alle tijden zelf verantwoordelijk het voldoen aan wettelijke regelgeving ten aanzien van geleverde cilinders dan wel gassen en is tevens verantwoordelijk voor enige van overheidswege vereiste vergunningen voor hervullen van de cilinders, de opslag daarin van het gas en het gebruik van dit gas voor de datum van in werking treden dezer overeenkomst zijn verkregen. De klant is tevens verplicht zich strikt te houden aan alle voorwaarden en verplichtingen van overheidswege aan deze vergunningen verbonden en alle daaraan verbonden kosten stipt en op tijd te voldoen. Alle vaste lasten en belastingen die terzake van de cilinder mochten worden geheven, dan wel verzekeringen die door de klant mochten worden afgenomen ten aanzien van de cilinders, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5 Algemene bepalingen

5.1 Gas2Go is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, door de klant of derden, waaronder begrepen de klanten van de klant, in persoon of goed geleden ten aanzien van enige geleverde artikelen. De klant vrijwaart Gas2Go hierbij tegen alle dergelijke aanspraken van derden. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Gas2Go.
5.2 Indien met de klant een minimale afnameverplichting is overeengekomen, geldt dat de klant de overeenkomst slechts schriftelijk kan opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn indien zijn bedrijf –of het bedrijfsonderdeel, waarvoor het gas wordt gebruikt staakt. Indien de klant echter zijn rechten op het desbetreffende bedrijf of bedrijfsonderdeel geheel of ten dele aan een rechtsopvolger overdraagt, zal hij deze tevens de rechten uit de met Gas2Go gesloten overeenkomst en de daarmee verbonden verplichtingen overdragen, onder beding dat alle uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen door zijn rechtsopvolger onverkort als eigen verplichtingen zullen worden nagekomen.
5.3 Gas2Go heeft het recht, indien de klant een of meer zijner verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet stipt nakomt, de overeenkomst onmiddellijk voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zulks onverminderd het recht in dat geval vergoeding van kosten en (andere) schade te vorderen (incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen).
5.4 In geval van overmacht aan de zijde van Gas2Go zoeken partijen in overleg naar een oplossing om aan de behoefte van de klant aan gassen te voldoen.
5.5 Een overeenkomst die door Gas2Go met de klant is aangegaan voor een bepaalde duur, wordt na afloop van deze duur telkens stilzwijgend met een jaar verlengd tenzij een partij ten minste drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode de wederpartij schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat hij geen (verdere) verlenging wenst van de overeenkomst.
5.6 Een door Gas2Go gegeven garantie is slechts geldig voor zover zij op schrift is gesteld en voor de aangegeven duur en is beperkt tot herstel van eventuele materiaal–of fabricagefouten of, dit ter keuze van Gas2Go, vervanging van het geleverde. Enige overeengekomen garantieverplichting van Gas2Go vervalt indien de klant zelf gedurende de garantietermijn zonder toestemming van Gas2Go wijzigingen en/of reparaties aan de afgeleverde zaak verricht of laat verrichten.
5.7 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk met Gas2Go te worden overeengekomen.
5.8 De nietigheid of vernietigbaarheid in rechte van een of verscheidene van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
5.9 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Gas2Go, alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door bevoegde Rechtbank te Amsterdam.